مجله شماره 8 و 9

آرشیو مجلاتمجله شماره 8 و 9

مجله شماره 8 و 9

843
1400/11/07
فهرست مطالب- مجله شماره 8 و 9

سخن نخست - توسعه شهري پايدار با توسعه سيستم هاي حمل و نقل همگاني

بخش اول
جهانشهر: سيستم هاي حمل و نقل همگاني در شهرهاي جهان
حرف اول:
- توسعه شتابان حمل و نقل به سوي توسعه ملي 
-  نقش تونل نيايش و بزرگره صدر در روان سازي ترافيك شهرتهران و حمل ونقل همگاني
- توسعه حمل ونقل همگاني در تهران_ روزانه 10 ميليون سفر در تهران با سيستم هاي حمل و نقل همگاني انجام مي شود
- مترو دوستدار محيط زيست
- استراتژي نوين حمل و نقل شهري در كشورهاي توسعه يافته و اجمالي از سير تحولي آن در نيم قرن اخير 
- شبكه حمل و نقل و ترافيك در طرح جامعه شهر تهران
- توسعه شبكه متروي كلانشهر هاي كشور
- تجربه موفق بهره برداري از خطوط اتوبوس‌هاي تندروي كلانشهرهاي كشور – شبكه بي. آر. تي.
- خودروي همگاني – شراكت در استفاده از خودروي شخصي

بخش دوم
نمونه هاي جهاني: سيستم هاي حمل و نقل همگاني در شهر هاي جهان
- متروي توكيو (Tokyo) - سيستم حمل و نقل همگاني برتر جهان
- متروي مسكو (Moscow) - سيستم حمل و نقل همگاني برتر جهان
-  متروي تايپه (Taipei) - سيستم حمل و نقل همگاني برتر جهان
- متروي لندن (London) - سيستم حمل و نقل همگاني برتر جهان
- متروي هنگ كنگ (Hong Kong) - سيستم حمل و نقل همگاني برتر جهان
- متروي مادريد (Madrid) - سيستم حمل و نقل همگاني برتر جهان
- متروي مكزيكوسيتي (Mexico city) 
- متروي استانبول (Istanbul)

بخش سوم
 فني، مهندسي و مديريت شهري
- مدل اقتصادي نحوه استفاده از زمين و شبكه حمل و نقل
- تحولات و گرايش‌هاي اخير موسسات ساختماني اروپايي

بخش چهارم: رويداد و رويكرد
- ضرورت وجود شركتهاي بزرگ و معتبر ساختماني
- ضرورت وجود شركتهاي بزرگ و معتبر ساختماني چیست؟
- چالش هاي  تجميع امكانات در صنعت احداث 
- تجلي توان مندي هاي شهرداري كشور در سومين نمايشگاه بین المللی جامع مديريت شهري
- نگاهي دوباره به فاجعه فوكوشيما- ژاپن
- انفجار هزينه هاي حوادث طبيعي
- دولت سوئد ممنوعيت استفاده از تلفن همراه را در حين رانندگي رد كرد

بخش پنجم
برترين طرح هاي عمراني مناطق شهر تهران

- پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 7 شهر تهران
- پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 13 شهر تهران
- پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 21 شهر تهران

اخبار

خلاصه به زبان انگليسي 

امتیازدهی:

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 8 و 9 دانلود

دیدگاه‌ها