روش ارزیابی محیط زیستی موسسه تحقیقات ساختمان" بریم"

گفتگو ها و مقالاتروش ارزیابی محیط زیستی موسسه تحقیقات ساختمان" بریم"

روش ارزیابی محیط زیستی موسسه تحقیقات ساختمان" بریم"

2,083
1399/10/08

گرد آورنده :هیات تحریریه 

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL
 ASSESSMENT METHOD “ BREEAM “
Prepared by: Board of Editors

در ارزیابی با روش " بریم " هدف این است که آگاهی از اثرات پایداری انواع مختلف پروژه مانند کارایی انرژی، کاهش میزان کربن، حمل و نقل، کیفیت طراحی، مسائل مربوط به بهداشت و سلامتی، اکولوژی، کنترل آب های سطحی، آلودگی، بازیافت زباله و غیره به دست آید. برای بدست آوردن گواهی" بریم" برای یک ساختمان نیاز به حصول امتیاز در موارد زیر می باشد.
-   مدیریت، فعالیت های مدیرتی پایدار
 -  سلامتی و بهداشت
 تسهیل سلامتی بیشتر، بهداشت بهتر، ایمنی استفاده کنندگان از ساختمان. در این مورد به ساختمان و تصمیمات مربوط به مشخصات ساختمان که سلامتی، ایمنی و آسایش محیط داخلی و بیرونی را تامین می کنند، امتیاز داده می شود.
-  انرژی 
این ویژگی به مشخصات طراحی ساختمان با راه حل های صرفه جویی در مصرف انرژی امتیاز می دهد. همچنین به سیستم ها و تجهیزاتی که استفاده و مدیریت پایدار انرژی را در خلال عمر ساختمان، پشتیبانی می‌کنند، امتیاز می‌دهد. 
-  حمل و نقل
این مورد به دسترسی بهتر به تاسیسات شهری محلی و به وسایل نقلیه پایدار یعنی حمل و نقل عمومی و سایر گزینه های حمل و نقل برای استفاده کنندگان از ساختمان، امتیاز می‌دهد.

آب

این مورد به استفاده پایدار از آب در ساختمان و سایت ساختمان امتیاز می‌دهد.

مصالح

 این مورد به تصمیماتی که اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی مصالح و محصولاتی که در پروژه ساختمانی به کار می‌رود، را کاهش می‌دهد، امتیاز می‌دهد.

مواد زائد

  این مورد به کاهش حجم مواد زائد در ساختمان و در خلال دوره عمر ساختمان، امتیاز می‌دهد.

استفاده از زمین و اکولوژی

 این مورد به استفاده پایدار از زمین، حفاظت از محیط زیست و ایجاد و بهبود تنوع زیستی برای سایت ساختمان و زمین‌های اطراف آن امتیاز می‌دهد.

آلودگی 

 این مورد به پیشگیری و کنترل آلودگی، کنترل آب های سطحی که در ارتباط با مکان و استفاده از ساختمان می باشد، امتیاز می‌دهد.

نوآوری 

این مورد به عملکرد نمونه ساختمان و نوآوری هایی که در الزامات ارزیابی ساختمان نیست، و فراتر از آن می باشد امتیاز می‌دهد. 

Source:
 - BREEAM New Construction, 2018, UK
 -@ bre_Group

 
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها